Natuurbescherming

2018-03-04 15:06:13 OOSTVAARDERSPLASSEN 04-03-2018.Honderden mensen hebben bij de Oostvaardersplassen gedemonstreerd.Ze vinden dat de grote grazers daar aan hun lot worden overgelaten. Volgens de demonstranten is er door de kou een tekort aan voedsel voor de dieren. Zij hebben dan ook hooi over de hekken gegooid zodat de Konikpaarden en Edelherten weer kunnen aansterken. Staatbosbeheer wil de natuur de vrije loop laten gaan zodat alleen de sterke dieren overleven. Maar mede door de “maatschappelijke onrust” heeft de provincie toch besloten om bij te gaan voeren. Er waren zelfs boswachters met de dood bedreigd.ANP COPYRIGHT NICOGARSTMAN NLD-20040615-DURGERDAM: Dit gebied wordt middels een bord aangewezen als natuurreservaat. ANPFOTO KOEN SUYK

Met de lange winter wordt de discussie over het bijvoeren van wild weer actueel. Bijvoeren van de dieren mag niet, want dat lost het probleem niet op. Een dier uit zijn lijden verlossen, door het af te schieten stuit ook op veel verzet.

Onder natuurbescherming valt onder andere het beschermen van bepaalde landschappen, het beschermen van planten- en diersoorten en het waarborgen van de biodiversiteit. Natuurbescherming wordt zowel nationaal als internationaal geregeld.

Nederland

In Nederland is de Natuurnetwerk Nederland (NNN) één van de belangrijkste pijlers van het natuurbeleid. De NNN is een netwerk van beschermde natuurgebieden die met elkaar verbonden worden. Hierdoor kunnen planten en dieren zich vrij bewegen in beschermde gebieden, waardoor ze meer overlevingskansen hebben. Een bekend voorbeeld van zo'n verbinding tussen natuurgebieden zijn ecoducten.
Door natuurgebieden te verbinden, worden natuurgebieden gevarieerder en is de kans kleiner dat de Nederlandse biodiversiteit afneemt. In 2027 moet de NNN af zijn.

België

In Vlaanderen wordt het natuurbeleid op een gelijkaardige manier geregeld. Er is een netwerk van beschermde natuurgebieden, het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Deze gebieden worden met elkaar verbonden door het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Zo krijgt de natuur meer kansen.

Europa

Meer dan 160 Nederlandse en 60 Vlaamse natuurgebieden behoren ook tot het Natura 2000-netwerk. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het netwerk telt ongeveer 26.000 gebieden.

In Natura 2000-gebieden is het verboden te bouwen of wegen aan te leggen. Toch kunnen er uitzonderingen gemaakt worden, als er geen alternatieven zijn. Dan moet het natuurverlies gecompenseerd worden, door op andere plekken 'nieuwe natuur' te creëren.

Dossier:

Natuurbescherming

Laatste wijziging: 21 november 2019
Dossier Thema: Natuur en Milieu