Duurzame energie

ALKMAAR - De nieuwe Bio-energiecentrale HVC, gemeentelijk afvalnutsbedrijf, in Alkmaar. In deze centrale wordt huisvuil verbrand en sinds kort ook afvalhout, waarmee groene elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Foto: De opslagbunker van het huisvuil. ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT EEMSMOND - De Eemshaven, de grootste zeehaven in Noord Nederland.foto: windmolens in de Eemshaven-Wilhelminahaven.ANP  XTRA LEX VAN LIESHOUT

Bij het winnen van duurzame energie worden onuitputtelijke bronnen gebruikt zoals wind, zon en water. Er treden in principe geen schadelijke effecten op voor het milieu.

Voorbeelden van duurzame energie zijn o.a. windenergie, zonne-energie en energie uit waterkracht en biomassa. Duurzame energie is een breder begrip dan groene of duurzame stroom. Bij groene stroom gaat het altijd over elektriciteit, bij duurzame energie kan het over elektriciteit gaan, maar ook over gas (bij vergisting van biomassa), over warmte (aardwarmte voor het verwarmen van kassen) of over brandstof (bijvoorbeeld verkregen is uit koolzaad).

Duurzame energie is een alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen, zoals kolen, gas en olie. Deze zijn bij verbranding belastend voor het milieu. Bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen komen kooldioxiden (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SO2) vrij. Een te hoge concentratie kooldioxide draagt bij aan het broeikaseffect. Zwavel- en stikstofoxiden vormen in verbinding met water zure regen. De voorraad fossiele brandstoffen is daarbij niet onuitputtelijk. Ook daarom is het van belang dat er duurzame energiebronnen worden ingezet.

Dossier:

Duurzame energie

Laatste wijziging: 12 november 2020
Dossier Thema: Natuur en Milieu