Milieuverontreiniging

plastic soep GEEN CAPTION

Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.

Er zijn diverse vormen van milieuvervuiling. Bodemverontreiniging is de aantasting van de bodem door chemische stoffen, zoals olie of pesticiden. In Nederland zijn 60.000 plaatsen mogelijk ernstig vervuild. Deze moeten worden onderzocht en indien nodig gesaneerd. Grootste vervuilers zijn benzinestations, garages, chemische wasserijen,...

Watervervuiling is een andere vorm van milieuverontreiniging. Zowel het zoet- als het zeewater wordt bedreigd door chemische stoffen en afval. Het zeewater wordt bijvoorbeeld bedreigd door plastic afval. In de Stille Oceaan is een gebied waar tonnen afval drijft. Dit wordt de kunststofarchipel genoemd.

Ook de lucht wordt vervuild. Het verkeer en de industrie zijn de grootste luchtvervuilers. Zij zorgen voor uitstoot van grote concentraties fijnstof (roet), zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2) en ozon (O3). De lucht wordt 's nachts ook vervuild door kunstlicht, zoals straatverlichting en verlichting in de glastuinbouw. Dit licht schaadt het bioritme van mensen en dieren.

Ook geluidshinder is een vorm van milieuverontreiniging. Geluidsoverlast wordt veroorzaakt door het verkeer, de industrie en gezinnen.

Radioactieve besmetting ten slotte is ook een gevaar voor mens en natuur. Radioactieve straling tast het DNA aan en kan organismen verregaand schaden of zelfs veranderen en vernietigen.

Dossier:

Milieuverontreiniging

Laatste wijziging: 9 september 2019
Dossier Thema: Natuur en Milieu